fbpx
 

Kielce 1.07.2020 r.

 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich “Łysa Góra”

zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na: wykonanie ilustracji do audiobooków dla 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”
Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zapytanie ofertowego jest wykonanie ilustracji do audiobooków dla 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim. Do każdej legendy ma powstać jedna ilustracja kolorowa w formie kwadratu (210 mm/210 mm) – łącznie 10 ilustracji kolorowych.
  2. Ponadto Wykonawca opracuje po 3 ilustracje – szkice, stanowiące malowanki do każdej z 10 legend, przy użyciu koloru czarnego/szarego – łącznie do każdej z legend ma powstać 30 ilustracji/szkiców. Ilustracje te mają posiadać format A4 (210 mm/ 297 mm).

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 30 sierpnia 2020 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

V. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby biura (ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

VI. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 09.07.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1._Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2. Formularz_odpowiedzi na zapytanie

 

Kielce dnia 10.07.2020r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  i udzieleniu zamówienia

 

 

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci 
w zakresie realizacji  zadania
Legendy Świętokrzyskie -seria 10 audiobooków.