Kalendarium

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIETOKRZYSKICH „ŁYSA GÓRA”

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku amfiteatru znajdującego się na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej gm. Nowa Słupia.

Zadaniem Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi, będzie promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z wielowiekową transmisją lokalnej spuścizny. W obiekcie ukazany będzie możliwie szeroki kontekst kulturowy, materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii, geologii i przyrody Gór Świętokrzyskich.

Kalendarium – ważne daty w przygotowaniu i realizacji projektu utworzenia Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

Powołanie instytucji kultury

5.05.2017

Powołanie instytucji kultury pn: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich dla której organizatorem jest Gmina Nowa Słupia oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Złożenie wniosku

12.07.2017

Złożenie wniosku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” realizowanego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Podjęcie Uchwały o dofinansowaniu

01.12.2017

podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowaniu projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Podpisanie Pre-Umowy na realizację projektu

19.12.2017

Podpisanie Pre-Umowy na realizację projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Podpisanie Umowy warunkowej na realizację projektu

27.04.2018

Podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Umowy warunkowej na realizację projektu pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”

Przetarg i wybór wykonawcy

Czerwiec 2018

Przetarg i wybór wykonawcy na przygotowanie szczegółowej koncepcji Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich