fbpx
 

Poszukujemy pracowników do pracy w Parku Legend!

Poszukujemy pracowników do pracy w Parku Legend!

 

Dyrektor Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 

 • Przewodnik po obiekcie, animator kultury
 • Kasjer/recepcjonista

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14.00  z dopiskiem na kopercie: Park Legend „Nabór  na stanowisko  – Przewodnik po obiekcie animator kultury” lub Kasjer/recepcjonista.

 1. osobiście w budynku Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” ul. Benedyktyńska 6, 26-006 Nowa Słupia w godzinach 10.00 -14.00 lub
 2. pocztą na adres – Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” ul. Benedyktyńska 6, 26-006 Nowa Słupia 
 3. pocztą elektroniczną na adres biuro@parklegend.pl

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nazwa stanowisko pracy: Przewodnik po obiekcie, animator kultury – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów (animacja kultury, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, ).

3)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,

6) doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu kultury, sztuki, wydarzeń artystycznych.

7) umiejętność pracy w grupie

8) dyspozycyjność i motywacja do pracy, wysoka kultura osobista.

9) zaangażowanie w krzewieniu kultury płynąca z pasji i powołania do zawodu.

10) łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

11) dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych i audiowizualnych, poczty elektronicznej, obsługa epuap, znajomość archiwizacji dokumentów,

12) umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego i wystawiania faktur

13) umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

 

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

1) kurs przewodnika świętokrzyskiego, wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opiekuna wycieczki, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

2) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

3) zaangażowanie w rozwój Parku Legend,

4) umiejętność prowadzenia samodzielnej animacji kulturalno- oświatowej, plastycznej, muzycznej, socjoterapeutycznej, rękodzielniczej i innych,

5) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.

6)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

7) prawo jazdy kat. B. 

 

Zakres obowiązków pracownika na stanowisku – Przewodnik po obiekcie, animator kultury:

– obsługa ruchu turystycznego  w Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

– animowanie i organizowanie życia kulturalnego

–  aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie

– wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych takich jak festiwale, warsztaty, koncerty, odczyty, wystawy, konkursy, festyny, konferencje, szkolenia itp.

– pomoc przy diagnostyce lokalnych potrzeb kulturalnych oraz tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej,

– poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne,

– współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych, szkoleniowych, rozrywkowych a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność obiektu, 

– nawiązywanie kontaktów z odbiorcami i dostosowanie oferty instytucji do ich potrzeb,

– obsługa Punktu Informacji Turystycznej,

– sprzedaż biletów – obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych,

– obsługa sprzedaży sklepu z pamiątkami,

– wystawianie faktur, wydawanie paragonów,

– obsługa systemu rezerwacji,

– wykonywanie innych poleceń wyznaczonych przez dyrektora instytucji 

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

 

 

Nazwa stanowiska pracy: Kasjer/recepcjonista – 2 etaty

 

Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów (administracja, finanse, rachunkowość, ekonomia lub inne pokrewne).

3)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,

6) umiejętność pracy w grupie

7) dyspozycyjność i motywacja do pracy, wysoka kultura osobista.

8) łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

9) dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych i audiowizualnych, poczty elektronicznej, obsługa epuap, znajomość archiwizacji dokumentów,

10) umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego i wystawiania faktur

11) umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

 

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

1) doświadczenie w handlu,

2) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

3) zaangażowanie w rozwój Parku Legend,

4) umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego i wystawiania faktur

5) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.

6)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

7) prawo jazdy kat. B.

 

Zakres obowiązków pracownika na stanowisku – Kasjer/recepcjonista:

– obsługa recepcji obiektu,

– obsługa sprzedaży sklepu z pamiątkami,

– sprzedaż biletów – obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych,

– obsługa systemu rezerwacji,

– wystawianie faktur, wydawanie paragonów,

– rozliczanie stanu kasy,

– obsługa ruchu turystycznego  w Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra

– animowanie i organizowanie życia kulturalnego

–  aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie zainteresowań kulturą, wspieranie inicjatyw w tym zakresie

– wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych takich jak festiwale, warsztaty, koncerty, odczyty, wystawy, konkursy, festyny, konferencje, szkolenia itp.

– pomoc przy diagnostyce lokalnych potrzeb kulturalnych oraz tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej,

– poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne,

– współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych, szkoleniowych, rozrywkowych a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność obiektu, 

– nawiązywanie kontaktów z odbiorcami i dostosowanie oferty instytucji do ich potrzeb,

– obsługa Punktu Informacji Turystycznej,

– wykonywanie innych poleceń wyznaczonych przez dyrektora instytucji 

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Nabór na wolne stanowisko pracy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest: Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Benedyktyńska 6, 26-006 Nowa Słupia w imieniu, którego zadania wykonuje Dyrektor.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@parklegend.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. przeprocedowania naboru na stanowisko animator kultury, przewodnik, kasjer

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 1. realizacji zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. publikowania wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) Uczestnika konkursu za pośrednictwem wszelkich mediów – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie wizerunku również szeroki krąg odbiorców zainteresowanych działalnością Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 3. a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 4. b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. e) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy – animator kultury, przewodnik, kasjer

VIII. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana/dzieci danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.