fbpx
 

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich pn: „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” realizowanego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.