fbpx
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów, składających  się z 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim

Kielce 13.07.2020 r.

 

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich “Łysa Góra”

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów, składających  się z 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim

 

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”
Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego na wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów, składających  się z 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim, które będą wykorzystane w tworzeniu audiobooków.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 14 września 2020 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

V. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby biura (ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

VI. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 17.07.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2.  Formularz odpowiedzi na zapytanie

 

Kielce dnia 20.07.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  i udzieleniu zamówienia

 

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci 
w zakresie realizacji  zadania
Legendy Świętokrzyskie -seria 10 audiobooków.